Mini Cart Icon 02

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Thiel Tuning.  

ÀRTIKEL 1 : toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voor-waarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen. 

1.2 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst zijn die voorwaarden niet van toepassing. Dit is slechts anders indienen voor zover wij de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard en voor zover die voorwaarden niet met onze voorwaarden in strijd komen. Zijn die voorwaarden waarnaar de koper verwijst dus in strijd met onze voorwaarden, dan is alleen het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de koper doet  aan het voorgaande niet af. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van levering (van producten) wordt daaronder mede verstaan het ver-richten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook. 

ARTIKEL 2 : levering Door ons opgegeven leveringstijden zijn slechts streeftijden en binden ons op geen enkele wijze. De koper kan geen enkel recht jegens ons geldend maken op grond van overschrijding van levertijd. Met name is overschrijding van levertijd geen reden van een ontbinding van een overeenkomst en er kan geen aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding. Zolang de koper zijn verplichtingen jegens ons uit enigerlei overeenkomst niet is nagekomen, zijn wij niet gehouden jegens de koper enigerlei leveringsverplichtingen na te komen. 

ARTIKEL 3 : betalingen 

3.1 Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting in Nederlandse valuta  contant/bank, ter plaatse van ons bedrijf, bij de levering van de betreffende producten. Het voorgaande is alleen anders indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

3.2 In het geval van niet (tijdig) betaling is de koper in verzuim zonder dat hiervoor een nadere in gebreken stelling nodig is. Wij zijn dan gerechtigd de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten of, te onzer keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, alles onverminderd onze uit het gemene recht voortvloeiende rechten. 

3.3 Is de koper met (tijdig) betaling in gebreke, dan verbeurt hij zonder dat een nadere aanzegging nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele betaling, een rente groot 1% op maand basis. Deze rente is onmiddellijk opeisbaar. Verder dient de koper de buiten ge-rechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen. 

3.4 De koper is nooit gerechtigd tot compensatie van onze vordering(en) met door hem gestelde tegen vorderingen. De koper is niet bevoegd een vordering op ons aan een derde over te dragen. Elk recensie recht voor de koper is uitgesloten. De koper heeft niet het recht om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet na te komen of de nakoming ervan op te schorten om welke reden dan ook.   

ARTIKEL 5 : eigendomsvoorbehoud 

5.1 De door ons geleverde producten blijven ons eigendom totdat al het geen de koper uit welke hoofde ook aan ons is verschuldigd is volledig betaald. 

5.2 Indien de opdrachtgever verzuimd te voldoen aan de betalingsverplichting, of dat hierin te  kort wordt geschoten is Van Thiel Tuning gerechtigd om de geleverde artikelen terug te nemen. De kosten hiervoor zullen worden verhaald op de opdrachtgever. 

ARTIKEL 6 : vervoer of stalling van goederen Transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant. Verbintenissen door de koper jegens derden aan gegaan brengen hierin geen verandering en worden geacht voor door rekening en in belang van koper te zijn aanvaard. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld, indien het door hem gekozen vervoer vervalt, ongeacht de oorzaak daarvan. Vervoer van goederen is niet verzekerd, tenzij koper tijdig verzoekt het transport voor zijn rekening te verzekeren. Chassis, verkocht met of zonder cabine of opbouw, verblijven bij carrosseriemaker of schilder (spuiter) voor risico van de koper. Opdrachten tot stalling, verzorging, herstelling bereiden of dergelijke van gekochte goederen, motorrijtuigen, worden slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat zulks uitsluitend plaats vind voor rekening risico van koper in geen enkel opzicht voor welke schade dan ook verantwoordelijk is. 

ARTIKEL 7 : garantie 

7.1 Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, model, kleur of afwerking, kunnen geen grond opleveren voor reclame/garantie.

7.2 Opdrachtgever dient direct bij aflevering op uiterlijk waarneembare schade en/of manco’s te (doen) controleren en een ontvangstbewijs te (doen) afgeven, Indien een manco wordt geconstateerd, dient een dergelijke zaak op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

7.3 Opdrachtgever dient direct bij aflevering en/of uitvoering en bij in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering en/of uitvoering met zijn opdracht overeenstemt. Bij gebreke daarvan dient opdrachtgever Van Thiel Tuning uiterlijk op de werkdag, volgende op de dag van levering daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

7.4 Bij zichtbare of anderszins waarneembare afwijkingen en/of gebreken aan producten welke eerst bij het verwijderen van de emballage kunnen blijken, dient opdrachtgever Van Thiel Tuning uiterlijk op de werkdag, volgend op de dag van aflevering schriftelijk in kennis te stellen.

7.5 Van Thiel Tuning dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld om het product te herstellen en/of vergelijkbare producten te leveren. Mocht tijdens of na montage van een product eventuele problemen zich voordoen moet te allen tijde eerst contact opgenomen worden met Van Thiel Tuning BV over de afwikkeling van de reclame/garantie. Mocht hier geen gehoor aan zijn gegeven en de opdrachtgever of derden zelf zijn overgegaan tot vervangende artikelen incl. alle bijkomende kosten zonder dat Van Thiel Tuning BV hier een schriftelijk akkoord voor heeft gegeven vervallen alle aanspraken.

7.6 Mocht Van Thiel Tuning uit coulance overgaan tot betaling van vervolgschades betreffende manuren wordt hier een standaard bedrag van 40 euro per uur voor gerekend. De hoeveelheid berekende uren door de opdrachtgever voor de gedane arbeid voor vervanging van het onderdeel worden volgens de vastgestelde tijden uit de Schwacke Eurotax Liste verrekend. Van Thiel Tuning BV heeft ten alle tijden het recht te wachten met uitkering tot nadere uitslag onderzoek door haar leveranciers.

7.7 Eventuele vervangende onderdelen van derden welke met toestemming van Van Thiel Tuning gemonteerd mogen worden vergoed door Van Thiel Tuning  naar inkoopwaarde levering derden na akkoord Van Thiel Tuning. Vergoeding zonder toestemming en/overleg met Van Thiel Tuning worden niet uitgekeerd

7.8 Indien producten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd en/of geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, vervalt elk recht op reclame/garantie.

7.9 Indien goederen op de plaats van aflevering geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn aangekomen of vóór de aflevering geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan, heeft opdrachtgever uitsluitend het recht alsnog levering, respectievelijk verbeterde of aanvullende levering te vorderen. Van Thiel Tuning is dan verplicht de aanvullende, dan wel verbeterde levering binnen zo kort mogelijke termijn te verrichten.

7.10 Opdrachtgever zal noch uit hoofde van verlies, schade of beschadiging van goederen gedurende het vervoer ontstaan, noch uit wegens door dat vervoer ontstane vertraging in de aflevering, meer of ander rechten doen gelden dan in dit artikel bepaald.

7.11 Klachten geven opdrachtgever niet het recht om de betaling op te schorten.

7.12 Van Thiel Tuning verleent aan opdrachtgever dezelfde reclame/garantie, o.a. met betrekking tot duur en voorwaarden, die haar fabrikanten/leveranciers verlenen, zonder verdere reclame/garantie van de zijde van Van Thiel Tuning.

7.13 Onverminderd de reclame/garantiebepalingen, sluit Van Thiel Tuning uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle indirecte en directe schade, zoals omzet- en winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Van Thiel Tuning of haar werknemers.

7.14 Indien en voor zover er op Van Thiel Tuning enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen Van Thiel Tuning heeft geleverd, met dien verstande dat Van Thiel Tuning uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor maximaal het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

7.15 Van Thiel Tuning is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect in alle opzichten en ongeacht welke personen gebruik maken of zorg dragen voor de montage en/of gebruik van producten. Gevolgschades vallen ten alle tijden buiten de verantwoordelijkheid van Van Thiel Tuning

7.16 Van Thiel Tuning is niet aansprakelijk voor schending van Licenties, octrooien of andere rechten van derden. 

9. Wettelijke toepassing Indien een van de bepalingen uit de algemene voorwaarden niet of deels rechtsgeldig zijn, blijven de andere voorwaarden van kracht. 

10. Inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang 1 juni                                                                                                                                                                                             

Van Thiel Tuning B.V.     

Pieterzeemanstraat 28                                                                                                                                                   

6603 AW Wijchen

0642263365               

Email: Info@vanthieltuning.nl